เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  secondsชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติของผู้สมัคร


ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

  ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ๒. มีผลคะแนนสอบ O-NET

  ๓. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัยชัดเจน โดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านลงนามรับรองการอาศัยอยู่จริงเป็นหลักฐานในสำเนาทะเบียนบ้านด้วยตนเอง กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือ


หมายเหตุ

  - กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  - หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง และ/หรือมีผู้ร้องเรียนและพบว่านักเรียนไม่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการจะต้องสละสิทธิ์ความเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ทันที


พื้นที่บริการของโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีดังนี้

  - ตำบลปากเกร็ด หมู่ ๔ , ๕

  - ตำบลบางตลาด หมู่ ๑ – ๑๐

  - ตำบลคลองเกลือ หมู่ ๑ – ๔

  - ตำบลบางพูด หมู่ ๘ , ๙ , ถนนป๊อปปูล่า , ถนนป๊อปปูล่า ๕ , ถนนป๊อปปูล่า ๖ และถนนบอนด์สตรีท

  - ตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๖ , ถนนป๊อปปูล่า และถนนป๊อปปูล่า ๕หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

  (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

  (๒) นำทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร พร้อมถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรอง มอบให้เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด

  (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ. ๑ ที่ลงชื่อรับรองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

  (๔) ผลการสอบ O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หมายเหตุ

  - กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (๓๐ %) เป็นศูนย์

  - ผู้สมัครต้องนำหลักฐานมายื่นด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่งกายชุดสุภาพ