ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนเขตพื้นที่บริการ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 2. มีผลคะแนนสอบ O-NET
 3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2562 ตามประกาศการรับนักเรียน ของโรงเรียนโดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัย ชัดเจนโดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านผู้ลงนามรับรองการอาศัยอยู่ จริงเป็นหลักฐานใน สำเนาทะเบียนบ้านด้วยตนเอง

         กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริง ในเขตพื้นที่บริการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของ โรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านลงนามในทะเบียนบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง

หมายเหตุ กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562พื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

 • ตำบลปากเกร็ด หมู่ 4 , 5
 • ตำบลบางตลาด หมู่ 1 – 10
 • ตำบลคลองเกลือ หมู่ 1 – 4
 • ตำบลบางพูด หมู่ 8 , 9 , ถนนป๊อปปูล่า , ถนนป๊อปปูล่า 5 , ถนนป๊อปปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท
 • ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 6 , ถนนป๊อปปูล่า และถนนป๊อปปูล่า 5

 

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน
 2. ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่าฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ.1 ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
 4. ผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (30 %) เป็นศูนย์

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ปีการศึกษา 2561 แต่งกายชุดสุภาพ