ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนทั่วไป

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
  2. มีผลคะแนนสอบ O-NET

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน
  2. ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
  3. หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่าฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ.1 ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  4. ผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (30 %) เป็นศูนย์

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ปีการศึกษา 2561 แต่งกายชุดสุภาพ