เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  secondsชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติของผู้สมัคร


ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

  ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ๒. มีผลคะแนนสอบ O-NET

  ๓. มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะทาง ตรงตามประเภทที่สมัคร

  ๔. มีเอกสารหลักฐานแสดงผลงาน ความสามารถ และ/หรือผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน ระดับภาค ระดับประเทศ และ/หรือระดับนานาชาติ

  ๕. สามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ มารับการทดสอบเองได้หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

  (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

  (๒) นำทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร พร้อมถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรอง มอบให้เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด

  (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ. ๑ ที่ลงชื่อรับรองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

  (๔) ผลการสอบ O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

  (๕) นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องมีสำเนาเอกสารที่ลงชื่อรับรองหลักฐาน การได้รับรางวัลผลงานชนะเลิศระดับภาค ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ พร้อมหลักฐานฉบับจริงมาแสดงเช่น เกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงานและมีการทดสอบความสามารถหมายเหตุ

  - กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (๓๐ %) เป็นศูนย์

  - ผู้สมัครต้องนำหลักฐานมายื่นด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่งกายชุดสุภาพ