ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 2. มีผลคะแนนสอบ O-NET
 3. มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะทาง ตรงตามประเภทที่สมัคร
 4. มีเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ระดับภาค ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ
 5. สามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ มารับการทดสอบเองได้

         หมายเหตุ : ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
       - อัจฉริยภาพด้านดนตรี  ศิลปะแขนงต่างๆ  ให้จัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน   เกียรติบัตร ผลงาน ที่ตรงตามคุณสมบัติ มานำเสนอต่อคณะกรรมการในรับวันสมัคร

 

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน
 2. ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่าฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ.1 ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
 4. ผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  หมายเหตุ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (30 %) เป็นศูนย์
 5. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องมีสำเนาเอกสารที่ลงชื่อรับรองหลักฐาน การได้รับรางวัลผลงานชนะเลิศระดับภาค ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ พร้อมหลักฐานฉบับจริงมาแสดง เช่น เกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงานและมีการทดสอบ

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ปีการศึกษา 2561 แต่งกายชุดสุภาพ