ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
  2. มีผลคะแนนสอบ O-NET
  3. มีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

       3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน   ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ณ  วันที่ 5 กุมภาพนธ์  2562 โดยมีหลักฐานที่ปรากฏความเชื่อมโยงถูกต้อง ชัดเจน

       3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

       3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ ดูแลเป็นพิเศษ

        3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน
  2. ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
  3. หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่าฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ.1 ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  4. ผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    หมายเหตุ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (30 %) เป็นศูนย์
  5. นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ปีการศึกษา 2561 แต่งกายชุดสุภาพ