เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  secondsชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติของผู้สมัคร


ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

  ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ๒. มีผลคะแนนสอบ O-NET

  ๓. มีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าอยู่ใน หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดดังนี้

      ๓.๑ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีหลักฐานที่ปรากฏความเชื่อมโยงถูกต้อง ชัดเจน

      ๓.๒ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

      ๓.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

      ๓.๔ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีหลักฐานการสมัครเข้าเรียน

  (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

  (๒) นำทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร พร้อมถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรอง มอบให้เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด

  (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ. ๑ ที่ลงชื่อรับรองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

  (๔) ผลการสอบ O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

  (๕) นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องมีสำเนาเอกสารที่ลงชื่อรับรองหลักฐาน การได้รับรางวัลผลงานชนะเลิศระดับภาค ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ พร้อมหลักฐานฉบับจริงมาแสดงเช่น เกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงานและมีการทดสอบความสามารถหมายเหตุ

  - กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (๓๐ %) เป็นศูนย์

  - ผู้สมัครต้องนำหลักฐานมายื่นด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่งกายชุดสุภาพ