เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  secondsชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัคร


ประเภทนักเรียนทั่วไป (วิทย์,อังกฤษ,จีน,ฝรั่งเศส,เกาหลี,ญี่ปุ่น)  ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ๒. มีศักยภาพเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างการเรียนที่กำหนด

  ๓. มีความประพฤติเรียบร้อยหลักฐานการสมัครเข้าเรียน

  (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

  (๒) นำทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร พร้อมถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรอง มอบให้เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด

  (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ. ๑ ที่ลงชื่อรับรองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

  (๔) ผลการสอบ O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้กรณี ไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET(๓๐ %) เป็นศูนย์หมายเหตุ

  ผู้สมัครทุกคนต้องนำหลักฐานตามข้อ (๑) - (๔) มายื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่งกายชุดสุภาพ