ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนทั่วไป

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
  2. มีศักยภาพเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างการเรียนที่กำหนด
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย
  4. มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน
  2. ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  3. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฉบับจริง หรือสำเนาใบ ปพ.1 ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  4. ผลการสอบ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (30 %) เป็นศูนย์

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนสมัครด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนปีการศึกษา 2561 แต่งกายชุดสุภาพ