ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามพื้นที่)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
20 มี.ค. 2562 33 21 42 31 23 22 172
21 มี.ค. 2562 18 19 26 28 15 17 123
22 มี.ค. 2562 27 28 41 44 37 32 209
23 มี.ค. 2562 21 21 39 42 24 27 174
24 มี.ค. 2562 9 9 13 12 8 6 57
25 มี.ค. 2562 11 14 13 20 9 16 83
26 มี.ค. 2562 5 7 9 13 8 2 44
27 มี.ค. 2562 1 0 4 0 1 0 6
ทั้งหมด 868

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
22 มี.ค. 2562 16 17 38 34 23 28 156
23 มี.ค. 2562 40 39 61 66 47 42 295
25 มี.ค. 2562 29 27 40 44 17 19 176
26 มี.ค. 2562 27 31 31 34 18 21 162
27 มี.ค. 2562 9 3 11 7 12 4 46
ทั้งหมด 835

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม นักเรียนเดิม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชายหญิง
20 มี.ค. 2562 1 6 5 15 6 8 41 02
21 มี.ค. 2562 1 4 7 12 7 3 34 12
22 มี.ค. 2562 4 6 17 27 6 28 88 86
23 มี.ค. 2562 7 4 12 8 4 12 47 60
24 มี.ค. 2562 4 4 11 12 5 8 44 31
25 มี.ค. 2562 8 10 6 18 8 15 65 98
26 มี.ค. 2562 6 7 8 13 10 5 49 75
27 มี.ค. 2562 4 1 6 5 5 3 24 42
ทั้งหมด 392

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
22 มี.ค. 2562 2 4 8 16 7 8 45
23 มี.ค. 2562 6 7 13 24 5 21 76
25 มี.ค. 2562 8 7 19 15 8 16 73
26 มี.ค. 2562 13 11 10 31 12 19 96
27 มี.ค. 2562 6 7 13 19 16 9 70
ทั้งหมด 360

วันที่สมัคร นักเรียน สกน. เดิม นักเรียนในจังหวัด นักเรียนต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
22 มี.ค. 2562 3 4 7 14 7 10 45
23 มี.ค. 2562 5 1 14 36 5 15 76
25 มี.ค. 2562 11 8 15 20 9 10 73
26 มี.ค. 2562 9 5 20 43 6 13 96
27 มี.ค. 2562 9 8 16 19 10 8 70
ทั้งหมด 360