report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามพื้นที่)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
20 มี.ค. 2562 35 21 40 31 23 22 172
21 มี.ค. 2562 0 0 0 0 1 0 1
ทั้งหมด 173

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ทั้งหมด 0

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม นักเรียนเดิม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชายหญิง
20 มี.ค. 2562 1 6 5 15 6 8 41 02
ทั้งหมด 41

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ทั้งหมด 0

วันที่สมัคร นักเรียน สกน. เดิม นักเรียนในจังหวัด นักเรียนต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ทั้งหมด 0