เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามพื้นที่)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
02 พ.ค. 2563 0 1 0 2 3 0 6
03 พ.ค. 2563 60 79 72 98 54 48 411
04 พ.ค. 2563 13 16 14 21 17 14 95
05 พ.ค. 2563 11 11 19 13 9 7 70
06 พ.ค. 2563 6 6 15 7 6 6 46
07 พ.ค. 2563 4 3 5 10 6 8 36
08 พ.ค. 2563 3 2 7 8 1 3 24
09 พ.ค. 2563 4 1 7 3 0 3 18
10 พ.ค. 2563 2 0 3 5 1 0 11
11 พ.ค. 2563 4 1 4 9 4 3 25
12 พ.ค. 2563 0 0 4 3 9 3 19
ทั้งหมด 761

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
03 พ.ค. 2563 12 9 26 39 21 20 127
04 พ.ค. 2563 10 7 26 24 15 17 99
05 พ.ค. 2563 13 17 14 17 16 6 83
06 พ.ค. 2563 16 22 9 19 10 11 87
07 พ.ค. 2563 11 22 17 11 10 7 78
08 พ.ค. 2563 13 14 16 10 6 9 68
09 พ.ค. 2563 13 13 4 8 3 3 44
10 พ.ค. 2563 3 7 9 10 3 4 36
11 พ.ค. 2563 4 4 7 5 6 1 27
12 พ.ค. 2563 12 5 11 25 12 12 77
19 พ.ค. 2563 0 0 11 11 6 5 33
ทั้งหมด 759

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม นักเรียนเดิม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชายหญิง
02 พ.ค. 2563 0 0 1 0 0 1 2 01
03 พ.ค. 2563 2 2 46 51 23 16 140 3622
04 พ.ค. 2563 0 1 15 20 7 10 53 96
05 พ.ค. 2563 0 0 18 4 5 8 35 142
06 พ.ค. 2563 0 0 8 6 3 4 21 23
07 พ.ค. 2563 0 0 6 7 3 3 19 42
08 พ.ค. 2563 0 0 4 6 6 2 18 40
09 พ.ค. 2563 0 0 4 9 2 7 22 32
10 พ.ค. 2563 0 0 4 4 3 4 15 40
11 พ.ค. 2563 0 0 6 5 4 5 20 43
12 พ.ค. 2563 0 0 7 9 4 6 26 42
ทั้งหมด 371

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
03 พ.ค. 2563 2 0 18 21 9 11 61
04 พ.ค. 2563 0 0 14 19 10 6 49
05 พ.ค. 2563 0 1 15 9 5 7 37
06 พ.ค. 2563 0 0 11 7 3 2 23
07 พ.ค. 2563 0 0 6 8 5 3 22
08 พ.ค. 2563 0 0 9 10 4 2 25
09 พ.ค. 2563 0 1 3 3 2 2 11
10 พ.ค. 2563 0 0 6 5 3 2 16
11 พ.ค. 2563 0 0 4 4 7 6 21
12 พ.ค. 2563 0 0 22 24 7 18 71
19 พ.ค. 2563 0 0 8 12 5 6 31
ทั้งหมด 367

วันที่สมัคร นักเรียน สกน. เดิม นักเรียนในจังหวัด นักเรียนต่างจังหวัด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
03 พ.ค. 2563 13 9 12 13 4 10 61
04 พ.ค. 2563 17 10 3 12 4 3 49
05 พ.ค. 2563 12 5 2 5 6 7 37
06 พ.ค. 2563 6 3 5 4 3 2 23
07 พ.ค. 2563 3 2 3 2 5 7 22
08 พ.ค. 2563 4 2 7 7 2 3 25
09 พ.ค. 2563 4 1 0 4 1 1 11
10 พ.ค. 2563 6 1 1 1 2 5 16
11 พ.ค. 2563 3 0 3 3 5 7 21
12 พ.ค. 2563 14 5 10 19 5 18 71
19 พ.ค. 2563 1 4 7 12 5 2 31
ทั้งหมด 367