ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามประเภท)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
20 มี.ค. 2562 33 20 61 47 4 7 0 0 0 0
21 มี.ค. 2562 15 18 33 41 7 5 3 0 1 0
22 มี.ค. 2562 27 28 74 67 2 9 1 0 1 0
23 มี.ค. 2562 19 20 58 66 3 1 4 2 0 1
24 มี.ค. 2562 9 8 21 19 0 0 0 0 0 0
25 มี.ค. 2562 11 13 22 37 0 0 0 0 0 0
26 มี.ค. 2562 5 6 17 15 0 0 0 0 0 1
27 มี.ค. 2562 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
22 มี.ค. 2562 15 16 52 46 6 17 4 0 0 0
23 มี.ค. 2562 37 38 95 104 10 3 4 2 2 0
25 มี.ค. 2562 28 25 58 64 0 0 0 0 0 1
26 มี.ค. 2562 27 29 49 56 0 0 0 0 0 1
27 มี.ค. 2562 9 3 23 11 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นักเรียนทั่วไป (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)นักเรียนทั่วไป (ภาษาจีน)นักเรียนทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น)นักเรียนทั่วไป (ภาษาฝรั่งเศส)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษนักเรียนทั่วไป (ภาษาเกาหลี)
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
20 มี.ค. 2562 10 15 0 2 1 3 0 5 0 2 1 0 0 2
21 มี.ค. 2562 12 9 0 0 0 6 0 1 3 1 0 0 0 2
22 มี.ค. 2562 20 44 0 0 2 11 2 2 2 2 0 0 1 2
23 มี.ค. 2562 16 15 0 0 5 4 1 0 0 3 1 0 0 2
24 มี.ค. 2562 17 19 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1
25 มี.ค. 2562 13 30 0 0 2 8 6 2 1 0 0 0 0 3
26 มี.ค. 2562 16 18 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 5
27 มี.ค. 2562 9 7 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นักเรียนทั่วไป (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)นักเรียนทั่วไป (ภาษาจีน)นักเรียนทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น)นักเรียนทั่วไป (ภาษาฝรั่งเศส)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษนักเรียนทั่วไป (ภาษาเกาหลี)
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
22 มี.ค. 2562 11 15 0 0 1 5 1 3 4 1 0 0 0 4
23 มี.ค. 2562 16 40 0 0 6 5 1 2 1 3 0 0 0 2
25 มี.ค. 2562 27 25 0 0 3 10 3 1 1 1 0 0 1 1
26 มี.ค. 2562 25 39 0 0 5 11 4 4 0 2 0 0 1 5
27 มี.ค. 2562 25 25 0 0 1 5 6 2 2 0 1 0 0 3