เหลือเวลาในการสมัคร

 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามประเภท)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
02 พ.ค. 2563 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
03 พ.ค. 2563 60 78 112 135 11 11 3 1 0 0
04 พ.ค. 2563 13 16 30 32 1 2 0 1 0 0
05 พ.ค. 2563 10 11 27 18 2 2 0 0 0 0
06 พ.ค. 2563 6 6 16 12 5 1 0 0 0 0
07 พ.ค. 2563 4 3 10 16 1 2 0 0 0 0
08 พ.ค. 2563 3 2 8 10 0 1 0 0 0 0
09 พ.ค. 2563 4 1 7 6 0 0 0 0 0 0
10 พ.ค. 2563 2 0 4 4 0 0 0 0 0 1
11 พ.ค. 2563 4 1 8 11 0 0 0 1 0 0
12 พ.ค. 2563 0 0 11 5 1 0 0 1 0 0

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
03 พ.ค. 2563 12 9 41 52 5 6 1 1 0 0
04 พ.ค. 2563 10 7 36 36 3 4 2 1 0 0
05 พ.ค. 2563 13 17 28 23 2 0 0 0 0 0
06 พ.ค. 2563 16 22 17 27 2 3 0 0 0 0
07 พ.ค. 2563 11 22 24 18 3 0 0 0 0 0
08 พ.ค. 2563 13 13 20 20 2 0 0 0 0 0
09 พ.ค. 2563 13 13 7 10 0 1 0 0 0 0
10 พ.ค. 2563 3 7 9 11 3 2 0 0 0 1
11 พ.ค. 2563 4 4 13 6 0 0 0 0 0 0
12 พ.ค. 2563 11 5 22 32 1 3 0 2 0 0
19 พ.ค. 2563 0 0 17 16 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนเงื่อนไขพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศสแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
02 พ.ค. 2563 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 พ.ค. 2563 0 1 31 36 20 14 10 9 7 1 2 2 1 6
04 พ.ค. 2563 0 0 10 14 6 4 1 5 2 2 3 4 0 2
05 พ.ค. 2563 0 0 7 8 9 4 4 0 1 0 2 0 0 0
06 พ.ค. 2563 0 0 5 7 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0
07 พ.ค. 2563 0 0 4 5 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0
08 พ.ค. 2563 0 0 6 6 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
09 พ.ค. 2563 0 0 4 10 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1
10 พ.ค. 2563 0 0 5 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
11 พ.ค. 2563 0 0 6 4 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0
12 พ.ค. 2563 0 0 5 13 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนเงื่อนไขพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศสแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
03 พ.ค. 2563 0 0 15 21 4 7 6 1 3 0 1 1 0 2
04 พ.ค. 2563 0 0 8 10 12 6 1 4 1 1 2 1 0 3
05 พ.ค. 2563 0 0 4 6 8 3 3 4 3 2 1 1 1 1
06 พ.ค. 2563 0 1 6 6 5 0 1 1 0 0 2 0 0 1
07 พ.ค. 2563 0 0 5 9 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0
08 พ.ค. 2563 0 0 7 7 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0
09 พ.ค. 2563 0 0 2 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
10 พ.ค. 2563 0 0 6 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
11 พ.ค. 2563 0 0 7 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
12 พ.ค. 2563 0 0 14 28 12 5 1 6 0 0 1 2 1 1
19 พ.ค. 2563 0 0 9 6 3 7 0 2 1 0 0 2 0 1