report_1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน (ตามประเภท)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
20 มี.ค. 2562 34 20 59 46 4 7 0 0 1 0
21 มี.ค. 2562 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนเขตพื้นที่บริการนักเรียนทั่วไปนักเรียนความสามารถพิเศษนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ทั่วไปเงื่อนไขพิเศษ
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แจ้งความจำนง

วันที่สมัคร นักเรียนทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นักเรียนทั่วไป (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)นักเรียนทั่วไป (ภาษาจีน)นักเรียนทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น)นักเรียนทั่วไป (ภาษาฝรั่งเศส)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษนักเรียนทั่วไป (ภาษาเกาหลี)
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
20 มี.ค. 2562 8 15 3 6 0 2 0 4 0 0 1 0 0 2

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกบัตรประจำตัวสอบ

วันที่สมัคร นักเรียนทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นักเรียนทั่วไป (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)นักเรียนทั่วไป (ภาษาจีน)นักเรียนทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น)นักเรียนทั่วไป (ภาษาฝรั่งเศส)นักเรียนเงื่อนไขพิเศษนักเรียนทั่วไป (ภาษาเกาหลี)
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง